Nikodémovy noci v Hostivařii

16.2.2021

V postní době se snažíme více než v jiných částech liturgického roku otevřít svá srdce, aby do nich mohla vejít Boží láska, abychom uslyšely klepání, otevřely pomyslné dveře našich duší a pustili Boha blíž k sobě. Každý z nás k tomu využívá jiné cesty.

Jednou z nich je tiché spočinutí v Ježíšově přítomnosti během tzv. Nikodémových nocí. Ty se budou v naší farnosti konat během celého postního období vždy v pátek po mši svaté (začínáme 19. 2.) Délka nocí bude uzpůsobena aktuálním podmínkám a protiepidemiologickým opatřením (aktuálně do 21 hodin). Poslední Nikodémova noc by proběhla v noci z Velkého pátku na Bílou sobotu a trvala by celou noc až do rána (pokud tomu budou podmínky nakloněné).

Během Nikodémovy noci můžete přijít do Hostivařského kostela bez přihlášení, můžete využít možnosti rozhovoru s knězem, svátosti smíření, ticha a tmy pro hluboké rozjímání, modlitbu a setkání se s Pánem. Během určených hodin je možné kdykoliv přijít a kdykoliv odejít. Vítáni jsou všichni, kteří chtějí prožít čas v Boží blízkosti.

Z Evangelia podle sv. Jana (3, 1 – 21)

Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když je už starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit." Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu. Vítr vane, kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

Nikodém se ho otázal: "Jak se to může stát?" Ježíš mu řekl: "Ty jsi učitel Izraele, a tohle nevíš? Amen, amen, pravím tobě, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale vy naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem k vám mluvil o pozemských věcech, jak uvěříte, budu-li mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu."


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař