(5.12.2012)

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem

Do adventu s biskupem Karlem Herbstem
Přátelé, bratři a sestry! V měsíci říjnu jsme si připomněli padesáté výročí zahájení II. vatikánského koncilu, při té příležitosti Svatý Otec Benedikt vyhlásil zahájení Roku víry. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.10.2012)

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".

Zahájení Roku víry – Sv. Otec vyhlásil v Římě ve čtvrtek 11. října "Rok víry".
Rok víry začal 11. října 2012, u příležitosti padesátého výročí zahájení II. vatikánského koncilu, a skončí 24. listopadu 2013, o slavnosti Ježíše Krista Krále. „Smyslem Roku víry je podpořit nové obrácení k Pánu Ježíši a znovuobjevení víry, aby se tak členové církve mohli stát věrohodnými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě, svědky schopnými přivádět množství těch, kteří stojí u »bran víry«“. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(14.9.2012)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Moji milí farníci, skončilo období prázdnin a začal nový školní rok, který vždy s sebou přináší velký nápor na rodiče, kteří jsou zodpovědní za výchovu svých dětí. V září tak musí znovu rozhodovat o škole, o mimoškolní činnosti, o kroužcích apod. To není snadné. Vždyť současná doba nabízí nedozírné možnosti. Většina rodičů zvažuje, co je pro dítě užitečné a přínosné, co potřebuje pro budoucí život. více

Autor: Zbigniew Ponichterta   |   Sekce: Články

(25.6.2012)

Moji milí farníci,

Moji milí farníci,
stojíme na prahu prázdnin a zároveň období hlavní sezóny letošních dovolených. Víme, že i Ježíš odpočíval a také i své učedníky k odpočinku přímo vyzval. Bylo to tehdy, když se vrátil ze své první cesty hlásání evangelia. Viděl, že jsou plní dojmů, a že jsou také tímto pro ně nečekaným úkolem unavení. Vybízí je slovy: „Pojďte na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ Říká se, že nutnost odpočinku je dána i pátým Božím přikázáním „Nezabiješ“. Toto přikázání má chránit nejen život a zdraví bližních, ale i zdraví nás samotných. více

Autor: P. Zbigniew Ponichtera   |   Sekce: Články

(30.5.2012)

Slavnost Nejsvětější Trojice

Slavnost Nejsvětější Trojice
Slavnost Nejsvětější Trojice navazuje na události Velikonoc a Letnic. Jako by se církev potřebovala ještě zvlášť soustředit na samotné tajemství Boží. Opustíme jednotlivé události a zadíváme se přímo do středu křesťanské víry: do tajemství našeho Boha. Ale nenechme se mýlit, nejde o jiného Boha, který mluvil k Izraelitům ve Starém zákoně a kterého potkáváme v zákoně Novém. On si zamiloval Izrael a v dějinách se mu mnohokrát zjevil jako Bůh, který jedná z čiré lásky. S Kristem vstoupí Boží blízkost do jiného rozměru. Už nejen že jsme milovaní, ale my smíme předstoupit před Boha. Bůh se stává naším Otcem. Můžeme žasnout nad tímto tajemstvím! více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.5.2012)

Noc kostelů

Noc kostelů
Noc kostelů nabízí možnost v noční atmosféře navštívit nejen kostely a modlitebny, ale také prostory klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry, zvonoce a další běžně nepřístupná místa. Ve všech těchto prostorách je pro návštěvníky připraven bohatý program včetně koncertů, komentovaných prohlídek, diskusí, výstav, divadelních představení a dalších netradičních nabídek. Návštěvníci se také mohou v kostelech setkat a pohovořit s kněžími, řeholníky i laiky. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.5.2012)

Sedm darů Ducha svatého

Sedm darů Ducha svatého
Texty svatého Františka Saleského (1567- 1622), z knihy Ve škole Ducha svatého , vydal(o): Karmelitánské nakladatelství. více

Sekce: Články

(5.4.2012)

Velikonoce: život je silnější než smrt

Velikonoce: život je silnější než smrt
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. Strnulost hrobu je proměněna v kvetoucí zahradu. Pouta, která brání našemu životu, se rozvazují. Skrze vzkříšení objevujeme ve svém těle a v duši nový život. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(20.3.2012)

Závěry Celostátního fóra mládeže

Závěry Celostátního fóra mládeže
Ve dnech 23. – 26. 2. 2012 proběhlo 4. celostátní fórum mládeže. Mladí delegáti z celé České republiky na něm měli možnost vyjádřit svá přání ve vztahu ke katolické církvi, ale také jí nabídnout své schopnosti. Hlavními tématy letošního fóra byla svátost biřmování v životě mladých lidí a jejich odpovědnost za předávání evangelia dalším generacím. Fóra se zúčastnilo 7 biskupů, 85 delegátů ve věku 18 – 30 let z 8 diecézí a 30 skupin pracujících v katolické církvi různými způsoby s mládeží (řehole, hnutí, vysokoškoláci, občanská sdružení). Mladým lidem naslouchalo i 30 pozorovatelů z řad kněží, zasvěcených osob a laiků, kteří se zajímají o názory mladých. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.2.2012)

Začíná postní doba

Začíná postní doba
Vstupujeme do důležitého období liturgického roku – postní doby. V Písmě svatém je mnohokrát zdůrazněno, že před každou významnou událostí nebo rozhodnutím probíhá čas soustředění a duchovní přípravy, která uschopňuje dotyčného, aby plodně přijal nabízené Boží dary a poselství. Disponuje ho k tomu, že dohlédá význam dané události a hlouběji proniká do tajemných Božích úradků. Osvětluje mu Boží záměry ku prospěchu nezaslouženě vyvolených a zachraňovaných. Posiluje jeho vůli, aby statečně a odvážně plnil vše, co si Bůh žádá. Pomáhá mu, aby dobře rozlišoval mezi tím, co škodí jeho vztahu k Bohu a bližním, a tím, co ho naopak k Němu přibližuje a zintenzivňuje jeho nezkalený pohled a postoje vůči souputníkům. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(6.2.2012)

Rok biřmování

Rok biřmování
Po roce křtu prožíváme letos rok biřmování. Jde o další část přípravy na cyrilometodějské jubileum, které bude v roce 2013. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.12.2011)

Vánoční zvěst

Vánoční zvěst
Zeptáte-li se běžného chodce na ulici, co jsou Vánoce, dozvíte se nejčastěji, že jsou to svátky míru, štědrosti, radosti nebo dětí. Křesťané samozřejmě řeknou, že jsou to svátky Narození Pána Ježíše, a občas někdo řekne, že jsou to svátky zimního slunovratu. Dnes se setkáte i s tím, že dotázaný neví nic. Kromě posledních, všichni o Vánocích něco říkají, ale žádná z těch odpovědí není úplná. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(28.11.2011)

Advent jako příležitost zkušenosti s Bohem

Advent jako příležitost zkušenosti s Bohem
Advent je slovo plné naděje, slovo, které nám oznamuje nový začátek, slovo, které ohlašuje blížící se Ježíšův příchod. Právě proto Advent skutečně může být dobou radostného očekávání, kdy plní touhy chceme volat: Přijď, Pane neotálej! Přijď a uč nás svým cestám! Nový začátek, zvlášť po prožitém zklamání, po těžkých životních zkouškách. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(26.10.2011)

Veřejné čtení Bible v hostivařském kostele

Veřejné čtení Bible v hostivařském kostele
Advent bývá obvykle hektickým obdobím plným předvánočních příprav a shánění dárků. Že se tento čas dá strávit i jinak než jen ve frontách v hypermarketu, se můžete přijít přesvědčit hned na úvod adventní doby do hostivařského kostela. V něm se první neděli adventní - 27. listopadu od 15 do 18 hodin - uskuteční veřejné čtení Bible. "Půjde o ojedinělou akci, kterou si chceme připomenout, že vstupujeme do období, kdy bychom se měli vnitřně ztišit a otevřít svá srdce radostné zvěsti o narození Božího Syna," vysvětluje farář hostivařské farnosti Zbigniew Ponichtera. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(18.9.2011)

Z pastoračního plánu naší farnosti

Z pastoračního plánu naší farnosti
... Cílem pastoračního plánu je přispívat k vytváření zdravého společenství, které nebude založeno jen na vědomí, že jsme křesťané, ale také na tom, že se navzájem alespoň trochu známe a že s některými z farníků nás pojí i něco víc. Dav v kostele přestane být anonymním davem, ale radosti ostatních farníků budou i radosti naše. Naopak starosti druhých budou i našimi starostmi v tom smyslu, že se můžeme vzájemně podpořit modlitbou, radou, či jinou praktickou pomocí. … více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(9.9.2011)

Okruhy promluv o čtvrtečních bohoslužbách

Okruhy promluv o čtvrtečních bohoslužbách
Při večerní mši svaté každý čtvrtek budou mít promuluvy tématické zaměření. Každý máme občas důležité otázky nebo pomáháme hledat odpovědi druhým. Proto je dobré strukturovat si pojmy, formulovat a přemýšlet, doplnit si poznání. Tyto promluvy nám v tom chtějí trochu pomoci. více

Sekce: Články

(31.8.2011)

Zahájení školního roku

Zahájení školního roku
Vážení farníci, drazí bratři a sestry, začíná nám nový školní rok. Vyprošujeme dětem i učitelům dostatek moudrosti od Boha, aby ve škole dobře prospívaly a neutrpěly žádnou újmu na zdraví, či na své duši. více

Sekce: Články

(21.7.2011)

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii
Somálsko a Etiopie se ocitly na pokraji hladomoru. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světe. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 EUR (přibližně 120 000 Kč) ze svého krizového fondu z výnosu Tříkrálové sbírky. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(29.6.2011)

Myšlenky na prázdniny

Myšlenky na prázdniny
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou. (Pereira,Myšlenky a modlitby, s.73-82) více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(13.6.2011)

Manželská setkání

Manželská setkání
Milí přátelé, srdečně vás zveme i s vašimi dětmi na Manželská setkání, které se uskuteční 16. - 23. 7. v krásné Litomyšli. Udělejte si čas na váš vztah, o vaše děti bude postaráno zodpovědnými pečovateli, kteří se na tuto službu po celý rok připravovali a mají s prací s dětmi zkušenosti. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(31.5.2011)

Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého

Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha svatého
Svůj domov máme v nebi. Ježíš Kristus vešel do samého nebe, aby se staral o naše záležitosti u Boha (srv. Žid 9,24) a Duch svatý sestoupil na církev v den svátku Letnic, kdy si Izrael připomínal dar Zákona a smlouvy. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(27.4.2011)

Jarní akce ve farnosti

Jarní akce ve farnosti
Výlet pro rodiny s dětmi, Benefiční koncerty, Noc kostelů, Farní pouť, Výstava výkresů a prací ZUŠ, Setkání s panem arcibiskupem Dominikem Dukou. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články

(23.4.2011)

Velikonoční události

Velikonoční události
Benedikt XVI.: Kristovo Zmrtvýchvstání (Pascha, Velikonoce) je svrchovaný a nepřekonatelný akt moci Boží. Je to absolutně mimořádná událost, nejkrásnější a zralý plod "tajemství Boha". více

Sekce: Články

(23.4.2011)

Velikonoce

Velikonoce
jsou největším a nejstarším křesťanským svátkem, přesto však tento svátek není slaven všemi církvemi ve stejnou dobu a se stejným důrazem. více

Sekce: Články

(5.3.2011)

Postní doba

Postní doba
Velikonoční okruh liturgického roku začíná dobou postní, obdobím, které je zaměřeno k přípravě na slavení Velikonoc. Věřící se na tyto největší křesťanské svátky připravují pokáním a připomínkou svého křtu; zvláštní pozornost je věnována katechumenům (čekatelům na křest), kteří jsou postupně uváděni do křesťanského života a připravují se k přijetí iniciačních svátostí: křtu, biřmování a eucharistie. více

Sekce: Články

(5.3.2011)

Rok svaté Anežky České

Rok svaté Anežky České
Letos si připomínáme 800. let od narození sv. Anežky České. Oficiální zahájení proběhlo 2. března 2011 při mši svaté od 18.00 hodin v kostele sv. Františka z Assisi u Karlova mostu. Oslavy vyvrcholí výstavou o sv. Anežce, která bude v Anežském klášteře otevřena v pátek 25. listopadu letošního roku. Přinášíme Vám stručný životopis o sv. Anežce, který připravil PhDr. Petr Kubín, Ph.D. více

Sekce: Články

(5.2.2011)

O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii

O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii
V těchto dnech vydala Komise pro nauku víry ČBK jako 36. publikaci fialové řady překlad doktrinální instrukce Francouzské biskupské konference (FBK) O uzdravování rodových kořenů skrze eucharistii. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(31.12.2010)

Pour Féliciter 2011

Pour Féliciter 2011
Vstupujeme do nového roku. Blížící se konec roku v nás evokuje postoj zamyšlení, reflexe nad tím, co končí, ale také nad tím, co nás čeká. Snažme se aspoň na chvíli sjednotit naše nitro s Bohem. Prosme Ho, aby rozmnožil dobro, o které jsme se snažili v letošním roce, a zlo aby nakonec obrátil v požehnání. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(29.12.2010)

Vánoce jsou povzbuzením pro ty, kteří vytrvalé čekají na Boží pomoc

Vánoce jsou povzbuzením pro ty, kteří vytrvalé čekají na Boží pomoc
Vánoční evangelium nám zjevuje, že Ježíš se narodil jako dítě pro všechny. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(18.12.2010)

Vánoční blázen – pohádka

Vánoční blázen – pohádka
V jedné zemi na Východě žil před dvěma tisíci lety mladý blázen. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(16.10.2010)

Odpuštění - proč a jak odpouštět aneb odpuštění neschvaluje zlo

Odpuštění - proč a jak odpouštět aneb odpuštění neschvaluje zlo
Kdo nenávidí, žije ve tmě a neví kam jde, protože jeho oči pro samou tmu nevidí... (srov. 1Jan 2,11) více

Sekce: Články

(22.9.2010)

Pár úvah k novému začátku

Pár úvah k novému začátku
Milí farníici, náš život je neustálým studiem, poznáváním. Je jako kniha, která není nikdy zavřená. V našem životě nenastane nikdy taková situace kdy budeme konstatovat, že už víme všechno, že jsme poznali všechna tajemství lidského života a vesmíru. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(19.9.2010)

Mariánská zjevení

Mariánská zjevení

Sekce: Články

(19.9.2010)

Jak se modlí růženec?

Jak se modlí růženec?
Růženec je modlitba Církve. S Marií v něm rozjímáme o tzv. tajemstvích - důležitých událostech ze života našeho Pána, Ježíše Krista. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(19.9.2010)

Co má společného „Pendolino“ se školním rokem?

Co má společného „Pendolino“ se školním rokem?
Podle známého psychologa Ericha Fromma je důležité učit se vnitřnímu klidu a umění být aspoň na chvíli sám se sebou. Člověk tím získá schopnost rozumět, co se v něm odehrává i co se odehrává v druhých lidech. více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(21.8.2010)

Umučení sv. Jana Křtitele

Umučení sv. Jana Křtitele

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(21.8.2010)

Umučení sv. Jana Křtitele

Umučení sv. Jana Křtitele
Dne 29. 8. slaví církev památku umučení sv. Jana Křtitele. K této příležitosti přinášíme zamyšlení P. Mariusze Kuźniara více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(3.5.2010)

Duch Svatý

Duch Svatý
Přinášíme Vám pár úvah o Duchu Svatém: více

Autor: Mariusz Kuźniar   |   Sekce: Články

(0.0.0000)

Stéblo slámy

Stéblo slámy
Pastýři se vraceli z Betléma, kde se poklonili Ježíškovi narozenému v chlévě. Nesli mu náruče darů a teď se vraceli s prázdnýma rukama. více

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař