Novéna - NEK 2015

9.10.2015

Novéna - NEK 2015Bůh dělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Jeho nabídka přesahuje naše očekávání. V sobotu 17.10. slavíme vrchol této Boží lásky. Na blížící se Národní eucharistický kongres máme možnost se duchovně připravit také touto novénou.

 
1.den – čtvrtek 8.10.15
Udělejte všechno, co vám řekne“ /Jan 2,5/

sv. Jan Pavel II. / 1920 – 2005/ :
"Právem viděl křesťanský lid ve své zbožnosti vždy hlubokou spojitost mezi uctíváním Matky Boží a kultem Eucharistie. Tato skutečnost je zjevná jak v západní, tak ve východní liturgii, v tradici řeholních společností, v spiritualitě soudobých náboženských hnutí, i mezi mládeží, a v pastoraci na mariánských poutních místech. Maria vede věřící k Eucharistii."
/z encykliky Redemptoris Mater, čl.44/

Eucharistie je vyjádření naprosté vydanosti Boha člověku – Bůh udělá maximum, aby se nám mohl přiblížit. Co asi Maria prožívala při mši svaté? Jako žena, která odevzdala Bohu svůj život, nejlépe pochopila tajemství Boží lásky v eucharistii. Jak k ní přistupuji já? Umím, s podobnou důvěrou jako Maria, říci Pánu: „ať se mi stane podle tvého slova“? Co mi v tom vadí? Co zkusím změnit? 

Panno Maria, děkujeme ti za příklad odvahy a skutečné víry, s kterou jsi sloužila vtělenému Kristu a prosíe tě o přímluvu, abychom v Eucharistii nacházeli sílu a světlo k tomu, že budeme věrně následovat Krista a konat jeho vůli. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 

2. den – pátek 9.10.15
 Blahoslavený, kdo se zúčastní hostiny v Božím království “ /Lk 14,15/

bl. Terezie z Kalkaty /1910 - 1997/ :
"Slavení mše svaté je pro mne životně důležité. Mohu být unavená nebo cestovat, ale nikdy se neopomenu denně zúčastnit mše svaté. Když dorazím  a jakékoli místo, vždy tak učiním, i kdyby to mělo být minutu před půlnocí… Mší svatou přijímám obzvláštní sílu a odvahu, společenstvím a nazíráním úžasného tajemství se sjednocuji s mým Pánem Kristem a společně s ostatními tvoříme nádherné společenství. Nemohu srovnávat sílu, kterou řijímám od živého Krista skrze Jeho tělo a krev. Ježíšův odkaz pročišťuje duši člověka a utěšuje nepokojné srdce. To je zkušenost, které věřím.“
/z homilie indického biskupa Bernarda Morase, 31. května 2002, kostel Panny Marie v Hradci Králové/

Bůh se za nás ve mši sv. obětuje a nabízí svou pomoc. Čím mám víc práce, tím je důležitější, abych si udělal čas na modlitbu, Boží slovo, mši svatou -  prostě setkání s Pánem. Bez toho má vnější činnost postrádá sílu, hloubku, účinnost a význam. Dokážu zajít na mši svatou, i když zrovna nemusím“ ? Chápu, že nic cennějšího ve svém duchovním životě nemám?

Pane Ježíši, ty mi ve mši svaté nabízíš nevyčerpatelný poklad milostí, na přímluvu blahoslavené Matky Terezy tě prosím, abys mi dal stále lépe oznávat hodnotu mše svaté a schopnost o ní svědčit i druhým. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 

3. den – sobota 10.10.15
To konejte na mou památku “ /Lk 22, 19/

sv. Alfons Maria z Liguori /1696 – 1787/ :
„Všechny pocty, které kdy vzdali a vzdají Bohu andělé svými službami a lidé svými pracemi, pokáním a mučednictvím, nikdy nemohly a nebudou moci vzdát Pánu tak velkou slávu jako jediná mše svatá... Všechny pocty tvorů jsou konečné, ale pocta, kterou přijímá Bůh v oběti mše svaté, je nekonečná, protože se tam přináší oběť nekonečné ceny.“
/P. Ant. Čala, O.P.: Podstata eucharistické oběti, Na hlubinu, ročník XII, číslo 3/

Ježíš nabízí Bohu Otci oběť, která jako jediná je ho hodna. Každý kněz smí mít podíl na tom, že se po celém světě a v každou dobu slaví mše sv. Je to dar, je to radost. Kdokoliv z křesťanů je pozván k tomu, aby měl svou účastí podíl na tomto jedinečném díle. Dokážu také své bolesti a problémy obětovat za druhé a nabídnout Bohu k proměnění, k jeho oslavě?

Dobrý Bože, ty jsi náš Otec a Pán našeho života, chválíme tě za tvou moudrost a lásku a svěřujeme ti své těžkosti a obavy a prosíme na přímluvu sv. Alfonsa, abys v nás upevňoval naději, že můžeš všechno proměňovat v dobré. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

 
4.den – neděle 11.10.15
„ Pán můj a Bůh můj “ /Jan 20, 28/

sv. Terezie z Lisieux /1873 – 1897/ : 
„Kdyby lidé pochopili význam Eucharistie, pořádková služba by musela řídit zástup u vchodů do kostela“ 
http://citaty.net/autori/terezie-z-lisieux/

Bůh se nenechá odradit naší lhostejností, ale ve dne v noci je nám k dispozici ve svatostánku. Je zde přítomen jako pravý a Bůh a pravý člověk. Kolik síly, bych zde mohl načerpat pro své denní úkoly... Jak já dokážu reagovat na netečnost nebo zlou vůli druhých k mé osobě? Umím odpustit, dát novou šanci? Kolik mi jich už poskytl sám Bůh? 

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tvou nekonečnou trpělivost s mými hříchy a nedokonalostmi, za stále další možnosti k novému začátku. Na přímluvu sv. Terezie z Lisieux tě prosím, abych v tvé tiché a nenápadné přítomnosti v eucharistii probouzel touhu po pokoji a nacházel lásku ke všem lidem. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

 
5.den – pondělí 12.10.15
„ Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody “ /Zj 7,17/

sv. Tomáš Akvinský /1225 – 1274/ :
Drahocenná a obdivuhodná hostina, přinášející spásu a plná líbeznosti! Neboť co může být vzácnější než tato hostina, při níž se nám předkládá k požívání ne maso telat a kozlů jako kdysi v Zákoně, ale Kristus, pravý Bůh? Co je podivuhodnější než tato svátost? Žádná jiná svátost není také prospěšnější než tato. Jí se očišťují hříchy, rozmnožují ctnosti a duše se sytí hojností všech duchovních milostí.
/Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. l-4. Český překlad převzat ze samizdatového vydání Denní modlitby Církve a mírně upraven redakcí Revue Theofil/

Svět hladoví po životě, žízní po pravdě a lásce. Tuto touhu může nasytit jen Bůh. Pokrm a nápoj, který nabízí, nás vede přes hranice smrti k životu, který nekončí. Posiluje nás, ale skrze nás i lidi, které potkáváme. Chci vidět v druhých lidech své bližní? Chovám se jako bližní? Vidím potřeby ostatních lidí a snažím se jim účinně pomáhat?

Bože Duchu svatý, radujeme se z tvé přítomnosti a pomoci a na přímluvu sv. Tomáše Akvinského tě prosíme, abys nás inspiroval k vnímavosti vůči potřebným, abychom ti v nich dokazali sloužit a oni aby nacházeli cestu k eucharistické hostině, jako záruce věčného života. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 

6.den – úterý 13.10.15
„ Ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka “ /Flp 2,6-7/

sv. Klára z Assisi /1194 – 1253/ :
A přeji si, aby se těmto nejsvětějším tajemstvím prokazovala čest, klanění a Eucharistie byla ukládána na důstojných místech“ 

V adoraci si můžeme uvědomit neuvěřitelnou Boží pokoru a odvahu, s níž se Ježíš sklání k člověku, přijímá lidství a dokonce se stává pokrmem a nápojem, abychom měli sílu ho následovat. Tento fakt naší víry nás přímo sráží na kolena, abychom vzdali Kristu úctu a projevili vděčnost. Dokážu aspoň občas navštívit Krista přítomného ve svatostánku? Hledáme my, duchovní správci našich kostelů, způsob, jak umožnit otevřený chrám i mimo mši svatou? 

Dobrý Bože, klaníme se ti, přítomnému v Nejsvětější Svátosti a prosíme tě na přímluvu sv. Kláry, ať dokážeme stále obnovovat svou úctu k tobě a napodobovat tvou pokoru a lásku k nám ve vztahu k naším bratřím a sestrám. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

 
7.den – středa 14.10.15
„ Chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa “ /Jan 6,51/

 sv. Antonín z Padovy /1195 – 1231/ :
Máme pevně věřit a otevřeně vyznávat, že na oltáři se uskutečňuje přepodstatnění chleba a vína v Kristovo tělo a krev. Tělo, které zrodila Panna, které viselo na kříži, leželo v hrobě, třetího dne znovu vstalo z mrtvých, zasedlo po pravici Otce - toto tělo církev každý den proměňuje a rozdává je věřícím. Když kněz vyslovuje slova: «Toto je moje tělo», podstata chleba se proměňuje v Kristovo Tělo."
/Glos sw. Franciszka, 2/1997, z polštiny přeložil: Radim Jáchym OFM/

Ani nejpreciznější teologická definice nemůže v plnosti vyjádřit skutečnost Boží přítomnost v Eucharistii. Tato nauka, aby byla pravdivou, se musí spojit s modlitbou, adorací, prožíváním mše svaté, s uváděním do praktického života. Vzdělávám se ve víře? Snažím se Eucharistickému Kristu přiblížit nejen rozumem, ale i srdcem, všemi schopnostmi?

Pane Ježíši, děkujeme ti za dar mše svaté, a na přímluvu sv. Antonína tě prosíme za všechny teology, kněze a bohoslovce, aby s vděčností a úctou přistupovali ke slavení eucharistické oběti a dokázali svěřené lidi vést k hlubokému prožívání každé bohoslužby i modlitby. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...

8.den – čtvrtek 15.10.15
„ Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý “ /Žalm 34,9/

sv. Markéta Marie Alacoque /1647 – 1690/ :
Hle, Srdce, které si tak velice zamilovalo lidi, že se nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení, aby jim dalo důkazy své lásky. A na oplátku od většiny lidí se mu dostává jen nevděčnosti skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chladnost a pohrdání, s jakou se chovají ke mně v této Svátosti lásky.
/Zjevení Ježíše sv. Markétě /http://www.farnost-laskov.cz/

Kolik lidí Boha v eucharistii přijímá bez se slabou vírou, bez touhy, bez /aspoň občasné/ sv. smíření, jak mnoho je těch, kdo neslyšelo o Boží lásce k člověku tak, aby v něj mohli uvěřit a přijmout za svého Pána a setkávat se s ním u stolu Slova i stolu eucharistického. Co dělám proto, aby první svaté přijímání našich dětí nebylo jedním z posledních? Jak bojuji s rutinou a zvykovostí? Toužím po tom, aby i ostatní lidé mohli poznat Krista?

Pane Bože, jsi dobrý ke všem lidem, i k těm ,kdo tě neznají. Odpusť naši lhostejnost i liknavost a na přímluvu sv. Markéty Marie nám dej novou touhu po tobě a odvahu otevřít se těm, kdo tě vědomě i nevědomě hledají. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 

9.den – pátek 16.10.15
„ Proste a dostanete, hledejte a naleznete “ /Mt 7,7/

sv. Petr Julián Eymard /1811-1868/ :
Nejsvětější svátost nechť je tedy naším východiskem všeho rozjímání o tajemstvích, ctnostech a náboženských pravdách. Je ohniskem; všechny pravdy jsou jejími paprsky. Vycházejme od ohniska a budeme zářit. Copak není i ve svátosti tichý a pokorný srdcem jako za svého pozemského života? Copak není i v ní Dobrým pastýřem, Božským těšitelem a Přítelem? Šťasten, kdo umí nalézat Ježíše v Nejsvětější svátosti a v ní všechno.“ 
/ z knihy blah. Petr Julián Eymard: Nejsv. svátost oltářní (skutečná přítomnost), Brno 1937. Přeložil Antonín Melka. Mírně jazykově upraveno redakcí Revue Theofil./

V Nejsvětější svátosti oltářní se setkáváme s Trojjediným Bohem, božstvím i lidstvím Ježíše Krista, s Vykupitelem, chodícím po Svaté zemi a povolávajícím učedníky, konajícím velká znamení, mluvícím s mocí i láskou a obětujícím se za nás na kříži, abychom my měli život. Zde je nejintenzivnější možnost hledat a nácházet Boha, nechat se jím pozvat do jeho blízkosti. Je má víra dynamická, v hledání a růstu nebo jsem se usadil ve svých představách z dětství? Objevuji v eucharistii zdroj přátelství s Pánem a snažím se ho uvádět do každodenního života?

Chválíme tě, nebeský Otče, který v jednotě s Duchem svatým a skrze Ježíše Krista, přebýváš ve svátosti oltářní a nabízíš nám nevyčerpatelný poklad pokoje a radosti i sily pro náš život z víry. Na přímluvu sv Petra Juliána Eymarda tě prosíme za Národní eucharistický kongres, aby přispěl k duchovní obnově všech účastníků i celé naší země. AMEN.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci...
 


Modlitba za NEK 2015

Bože, náš nebeský Otče, děkujeme Ti, že s námi
uzavíráš z lásky smlouvu novou, věčnou, nejsvětější,
když nám Kristus na oltáři dává Svoje Tělo a Krev.

Uč nás tuto smlouvu slavit, milovat a zachovávat.
Požehnej, ať náš Národní eucharistický kongres
obnoví v nás ctnosti víry, lásky, naděje a sílu
k jednotě a vzájemnosti, aby společenství Církve
neslo světu radostnou zvěst.

Na přímluvu Matky Boží ať s novou a hlubší úctou
přijímáme Tělo a Krev Tvého jediného Syna,
který s Tebou v Duchu Svatém věčně žije a kraluje.
Amen.

Jan Linhart, biskupský vikář HK zástupce vedoucího Přípravné skupiny NEK 
 
 
 

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař