Pastorační plán Pražské arcidiecéze na školní rok 2016-2017

25.6.2016

Pastorační plán Pražské arcidiecéze na školní rok 2016-2017Základním tématem školního roku 2016 - 2017 je vzdělanost a rodina. Patronem tohoto roku se stal sv. Vojtěch. Hlavní pastorační důrazem je školství a to jak obecně tak ve vztahu k církevním školám. A pomoc a podpora rodinám, zvláště v oblasti výchovy dětí, katecheze dětí a svědectví víry jejich rodičů.

Pastorační plán Arcidiecéze pražské navazuje na pětiletý pastorační plán, vydaný v roce 2014. Na každý rok se připravuje konkrétní aplikace tohoto plánu. Lze stáhnout zde.

CÍLE pastoračního plánu pro rok 2016/16:

1) Reflektovat výuku náboženství ve farnostech a podpořit katechety v jejich práci.
2) Nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám.
3) Podpořit rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné modlitbě a četbě Písma svatého.
4) Zkvalitnění příprav na manželství a realizace doprovázení novomanželů.
5) Nabídka užší spolupráce farností se školami.
6) Využití podnětů vzešlých ze synody o rodině shrnutých v exhortaci papeže Františka Amoris laetitia.
7) Zapojit farnosti do modlitby za nové uspořádání kněžské formace.
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH BODŮ
 
Reflektovat výuku náboženství ve farnostech a podpořit katechety v jejich práci.
V  Arcidiecézi pražské probíhá katecheze dětí nebo výuka náboženství na  116 místech. V  rámci pastoračního plánu chceme ve  farnostech učinit konkrétní kroky k zajištění katechetů s  alespoň minimálním teologickým vzděláním, vytvoření knihovničky pro katechety, zajištění dostatku učebních pomůcek pro náboženství dětí a vytvoření kvalitních prostor pro výuku, které splňují předpoklady pro práci s dětmi. Na mnoha místech je vhodné doplnit technické vybavení pro výuku, jako je počítač, dataprojektor atd. V některých farnostech je třeba vyřešit kompenzaci nákladů spojených s výukou, resp. přípravou a realizací náboženství.
 
Nabídnout faktickou pomoc a podporu rodinám.
S radostí sledujeme, že v naší arcidiecézi se mnoho rodin aktivně účastní života víry. Některé z nich se však ocitají ve složitých životních situacích (ekonomických, vztahových, výchovných). Chceme se zaměřit na  to, jakým způsobem farnosti mohou tyto rodiny podpořit. V první řadě jde o zjištění, které rodiny jsou součástí živé farnosti a zda nepotřebují podporu v některé obtížné situaci. Je také vhodné nabídnout prostory pro scházení maminek atd.
 
Podpořit rodiny s dětmi v rodinné katechezi, společné modlitbě a četbě Písma svatého.
V  duchovní rovině je vhodné podpořit rodiny tak, aby existovala nabídka prorodinných programů (farní dovolená, farní odpoledne, duchovní obnova pro rodiny s dětmi, příležitosti ke svátosti smíření pro rodiče malých dětí, návštěvy kněze v rodinách, oživení zvyku žehnat byty…). V oblasti rodinné katecheze chceme povzbudit rodiny ke zvěstování evangelia uvnitř rodiny, k pravidelnému čtení z Bible a k modlitbám s dětmi a za děti. Těmto aktivitám bychom rádi nabídli podporu (viz deti.vira.cz, manzelstvi.cz, liturgie.cz, pastorace.cz, kanan.cz). Bude vhodné zapojení tématu výchovy v rodině do homilií.
 
Zkvalitnit přípravy na manželství a doprovázet novomanžele.
V  mnoha farnostech probíhají přípravy na  manželství formou několika setkání snoubenců s knězem. Zkušenost však ukazuje, že je vhodné zapojit do programu také některé manželské páry. Jde o přípravu zralých manželů ochotných pomoci s přípravou, kteří budou zaškoleni (např. Centrem pro rodinu). Je dobré nabídnout novomanželům další formaci po svatbě (např. víkendové setkání, společný večer, nedělní odpoledne), která by umožnila reflexi prvního roku po svatbě a pomohla k prevenci konfliktů.
 
Nabídnout užší spolupráci farností se školami.
V mnoha farnostech pražské arcidiecéze probíhá výuka náboženství na faře. Avšak ve většině farností není žádná nabídka výuky na školách. Proto chceme reflektovat dosavadní kontakty a  spolupráci s  místními školami. Je vhodné pokusit se oživit pravidelnou výuku náboženství na škole v některém z možných režimů. Je ale také možné připravit nabídku jednorázového vstupu do výuky s tématem např. Velikonoce, Vánoce nebo Dušičky. V neposlední řadě je velmi vhodné pozvat školy k návštěvě kostela, představit místní kostel školákům, resp. realizovat některý z programů pro školy v kostele.
 
Využít podněty vzešlé ze synody o  rodině, shrnuté v  exhortaci papeže Františka Amoris laetitia.
Do příprav na pastorační rok věnovaný rodinám vychází exhortace papeže Františka Amoris laetitia, která obsahuje řadu praktických poznámek k pastoraci rodin. Proto vyzýváme k prostudování této exhortace v pastoračních radách a manželských společenstvích.
 
Zapojit farnosti do modlitby za nové uspořádání kněžské formace.
Od roku 2015 probíhá příprava na nově pojatou formaci kněží. Tento proces kromě odborné diskuse potřebuje také modlitební podporu. Proto arcibiskup Pražský prosí farnosti o pomoc.
 
 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař