Prezentace Mimořádného jubilea milosrdenství

31.7.2015

Prezentace Mimořádného jubilea milosrdenstvíV apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, která zůstává programovou chartou pontifikátu papeže Františka, nacházíme příznačná slova, jež nám umožňují pochopit smysl Mimořádného jubilea, vyhlášeného letos 11. dubna: „Církev prožívá neuhasitelnou touhu nabízet milosrdenství, které je plodem vlastní zkušenosti nekonečného Otcova mi­losrdenství a jeho moci“.

Určujícími daty tohoto roku Milosrdenství jsou 8. prosinec 2015, slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie, kdy bude ve Svatopetrské bazilice otevřena Svatá brána, a 20. listopad 2016, slavnost Ježíše Krista Krále, kdy Svatý rok skončí. Mezi těmito dvěma daty nabídne kalendář slavení různých událostí.

Je třeba zdůraznit, že Jubileum milosrdenství není a nechce být Velkým jubileem roku 2000. Každý Svatý rok s sebou přináší svou specifičnost a má své vlastní cíle.
Papež si přeje, aby se toto jubileum žilo ve všech místních církvích; proto je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost životu jednotlivých církví a jejich potřebám, aby se jejich iniciativy v kalendáři nepřekrývaly, ale spíše se doplňovaly. Kromě toho bude poprvé v dějinách jubileí nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu – Bránu milosrdenství – i v jednotlivých diecézích.

Už samotný důraz na milosrdenství rozbíjí tradiční schémata. Dějiny jubileí mají svou padesátiletou nebo pětadvacetiletou pravidelnost. Obě mimořádná jubilea se řídila výročím spásy završené Kristem (1933 a 1983). Toto jubileum má však své vlastní téma. Činí ho silným jeho hlavní náplň, jíž je víra, i to, že má v úmyslu navracet církev k jejímu prvořadému poslání, a sice aby ve všech aspektech svého pastoračního života byla znamením a svědectvím milosrdenství.

Logo milosrdenství představuje teologický souhrn pojmu milosrdenství, motto je převzato z Lk 6,36, Buďte milosrdní jako Otec.  Tj. prožívat milosrdenství podle příkladu Otce, jenž vyžaduje, abychom neposuzovali a neodsuzovali, ale abychom odpouštěli a lásku i odpuštění darovali bezmezně (srov. Lk 6,37-38). Logo představuje Syna Božího, jenž bere na své plece zbloudilého člověka. Vyobrazení je provedeno tak, že nechává vystoupit Dobrého pastýře, jak se hluboce dotýká člověka v jeho těle, a činí tak s láskou, která člověku mění život. Nemůže uniknout jeden detail: Dobrý pastýř s maximálním milosrdenstvím na sebe bere lidství a jeho oči se prolínají s očima člověka. Kristus hledí očima Adama a Adam očima Krista. Každý člověk tak v Kristu odkrývá své lidství a budoucnost, jež ho očekává. Scéna je situována uvnitř mandle, což je rovněž obraz drahý starověké i středověké ikonografii; připomíná dvě přirozenosti, božskou i lidskou, jež jsou v Kristu zároveň přítomny. Tři soustředné ovály v postupně se rozjasňujících barvách směrem k vnějšku připomínají hnutí, jímž Kristus vyvádí člověka z noci hříchu a smrti. Hloubka barvy s temnějším odstínem zase navozuje tajemnost Otcovy lásky, která odpouští všechno.

Kalendář akcí je třeba vidět z trojího hlediska. Na jedné straně jsou to události, kde se očekává velká účast lidu. Přáli jsme si, aby první z nich, od 19. do 21. ledna, byla věnována všem, kdo působí v poutní oblasti. Je to znamení, jímž chceme ukázat, že Svatý rok je skutečnou poutí a že je třeba ho prožívat v tomto smyslu. Od poutníků budeme požadovat, aby kus cesty ušli pěšky a tak se v duchu víry a zbožnosti připravili na průchod Svatou branou. Připravit ty, kdo působí v tomto sektoru, aby se vymanili ze sféry turistiky, je rozhodující. Skutečnost, že oni sami se stanou prvními poutníky, tomu může velmi napomoci.

Považovali jsme za důležité shromáždit věřící, kteří zvláštním způsobem prožívají zkušenost s milosrdenstvím. Proto se bude 3. dubna konat setkání pro celý široký svět těch, kdo se setkávají se spiritualitou milosrdenství (hnutí, sdružení, řeholní instituty). Svět veškeré charitativní dobrovolnické práce se pak shromáždí 4. září. Služba dobrovolníků je konkrétním znamením žitých skutků milosrdenství v jejich různých výrazech a zaslouží si samostatnou oslavu. Ve stejné míře se myslelo i na svět mariánské spirituality, který se sejde9. října, aby oslavil Matku milosrdenství. Nebudou chybět ani akce věnované zvláště dětem, které jsou po biřmování a mají vyznávat svou víru. Setkání pro ně jsme naplánovali na 24. dubna, protože Světový den mládeže v Krakově, konaný 26.-31. července, je určen pro mladé, a pro pastoraci věkové kategorie starších dětí je těžké najít dostatečně důležitý prostor.

Další událost bude věnovaná jáhnům, kteří jsou z titulu svého povolání a služby povoláni k tomu, aby v životě křesťanského společenství vedli či pomáhali ve službě nebo charitě. Jejich Jubileum bude 29. května. V den 160. výročí Slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, 3. června, se pak bude slavit Jubileum pro kněze. 25. září se bude konat Jubileum katechetů a katechetek, kteří svou snahou o předávání víry podporují život křesťanských společenství zvláště v našich farnostech. 12. červen bude ve znamení všech nemocných a postižených i těch, kdo se o ně s láskou a oddaností starají. 6. listopadubudeme slavit Jubileum vězňů. To se nebude konat jen ve věznicích, ale hledáme možnost, jak poskytnout některým uvězněným šanci, aby oslavili svůj Svatý rok s papežem Františkem u sv. Petra.

Druhým hlediskem bude realizace některých viditelných znamení, jimiž papež František symbolickým způsobem vstoupí na existenciální „periférie“, aby osobně vydal svědectví o své blízkosti lidem chudým, trpícím, postaveným na okraj i ostatním, kteří potřebují výraz láskyplného postoje. Tyto chvíle budou mít symbolickou hodnotu, ale požadujeme od biskupů i od kněží, ať ve společenství s papežem vykonají ve svých diecézích stejné gesto, aby tak všichni mohli vnímat skutečný projev milosrdenství a blízkosti církve. Konkrétním výrazem papežovy lásky, který zůstane v paměti na toto Jubileum, bude úkon, jímž vyjde vstříc určité potřebě ve světě, aby vyjádřil milosrdenství formou faktické a aktivní pomoci.

Třetí hledisko je vedeno ohledem na množství poutníků, kteří přijdou do Říma samostatně, aniž by měli za sebou nějakou organizaci. Pro ně budou vyhrazeny některé kostely v historickém centru, kde se jim dostane přijetí a kde budou moci prožívat chvíle modlitby a přípravy na průchod Svatou branou; tato příprava bude mít větší souvislost se slavenou duchovní událostí. Všichni poutníci, kteří dorazí do Říma, budou mít výhradní cestu, aby mohli projít Svatou branou. To se jeví jako potřebné proto, aby se tato událost prožívala jako náboženská, s jistotou ochrany před obtěžováním, jemuž jsou denně vystaveny miliony lidí, kteří přicházejí na křesťanská svatá místa.

Jsme přesvědčeni o tom, že téma milosrdenství, bude pro všechny křesťany skutečnou milostí a oživením na pokračující cestě nové evangelizace a pastoračního obrácení, kterou nám papež František ukázal a jak napsal: „Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou Božího slova, které zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy a odpuštění. Ať je církev hlasem každého muže a každé ženy a s důvěrou a bez ustání opakuje: ‚Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, na své milosrdenství, které trvá věčně!‘“

 

Podle www.cirkev.cz

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař