Velikonoční události

23.4.2011

Velikonoční událostiBenedikt XVI.: Kristovo Zmrtvýchvstání (Pascha, Velikonoce) je svrchovaný a nepřekonatelný akt moci Boží. Je to absolutně mimořádná událost, nejkrásnější a zralý plod "tajemství Boha".

Je tak mimořádná, že se stává nesdělitelnou v těch dimenzích, které unikají naší lidské schopnost poznání a bádání. Přesto je však také historickým a reálným faktem, který je dosvědčený a dokumentovaný. Je to událost, která zakládá celou naši víru. Je to ústřední obsah toho, co věříme, a hlavní pohnutka, proč věříme.

Nový zákon nepopisuje průběh Ježíšova Vzkříšení. Referuje pouze o svědectví těch, které Ježíš osobně potkal, když vstal z mrtvých. Tři synoptická evangelia nám vyprávějí, že ona zvěst: "Vstal z mrtvých", je hlásána nejprve několika anděly. Jde tedy o poselství, jež má svůj původ v Bohu. Bůh jej však ihned svěřuje svým "poslům", aby jej předávali všem. A tak tito andělé sami vybízejí ženy, které se časně zrána vydaly ke hrobu, aby šli okamžitě za učedníky a řekli jim: "Byl vzkříšen, jak řekl. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte"(Mt 28,7). Takto, prostřednictvím žen dosáhne onen božský pokyn všech a každého, aby každý věrně a odvážně předával tutéž zprávu druhým, zprávu krásnou, radostnou a přinášející radost.

Ano, drazí přátelé, veškerá naše víra se zakládá na ustavičném a věrném předávání této "dobré zprávy". A my chceme dnes vyjádřit Bohu svou hlubokou vděčnost za nespočetné zástupy věřících v Krista, kteří nás v průběhu staletí předešli, za to, že se nikdy nezpronevěřili svému základnímu poslání hlásat evangelium, které obdrželi. Dobrá zpráva Zmrtvýchvstání tedy žádá nasazení nadšených a odvážných svědků. Každý Kristův učedník a také každý z nás je povolán být svědkem. To je přesný, náročný a vzrušující pokyn vzkříšeného Pána.  "Zpráva" o novém životě v Kristu musí prozařovat celý život křesťana, musí žít a působit v tom, kdo ji nese; je skutečně schopná změnit srdce a celou existenci. Je živá především proto, že Kristus sám je její živou a oživující duší. Připomíná to svatý Marek na konci svého evangelia, kde píše, že apoštolové: "vyšli a všude kázali. Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela" (Mk 16,20).

Příběh apoštolů je i příběhem nás i každého věřícího, každého učedníka, který se stává "zvěstovatelem". Neboť i my jsme si jisti, že Pán dnes stejně jako včera působí spolu se svými svědky. Toto je fakt, který můžeme rozpoznat, kdykoli vidíme klíčit zárodky pravého a trvalého pokoje, tam kde jsou nasazení a příklad křesťanů a lidí dobré vůle živeny respektem vůči spravedlnosti, trpělivým dialogem, přesvědčivou úctou vůči druhým, nezištností, osobní i kolektivní obětavostí. Ve světě vidíme, bohužel, také mnoho utrpení, mnoho násilí a mnoho nedorozumění. Slavení velikonočního Mystéria, radostná kontemplace Vzkříšení Krista, který přemáhá hřích a smrt silou Lásky Boží, je vhodnou příležitostí k opětovnému objevení a přesvědčivějšímu vyznání naší důvěry ve vzkříšeného Pána, který doprovází svědky svého slova a koná divy spolu s nimi. Budeme opravdu a do všech důsledků svědky vzkříšeného Ježíše, když v sobě necháme zazářit div jeho lásky, když v našich slovech a ještě více v našich skutcích bude možné v plné shodě s evangeliem rozpoznat hlas a ruku samotného Ježíše.

Pán nás tedy posílá jako své svědky všude. Můžeme se jimi však stát pouze v ustavičném vztahu k velikonoční zkušenosti, kterou Marie Magdalská vyjadřuje slovy určenými ostatním učedníkům: "Viděla jsem Pána" (Jan 20,18). V tomto osobním setkání se Vzkříšeným spočívá neotřesitelný základ a ústřední obsah naší víry, svěží a nevyčerpatelný zdroj naší naděje, vroucí dynamismus naší lásky. Takto bude náš vlastní křesťanský život plně odpovídat zvěsti: "Pán skutečně vstal z mrtvých". Nechme se proto uchvátit půvabem Vzkříšení Kristova. Panna Maria ať nás podporuje svou ochranou a pomáhá nám plně zakoušet velikonoční radost, abychom ji dovedli přinášet všem svým bratřím.

Přeji všem požehnané Velikonoce!

Benedikt XVI

Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař