Z pastoračního plánu naší farnosti

18.9.2011

Z pastoračního plánu naší farnosti... Cílem pastoračního plánu je přispívat k vytváření zdravého společenství, které nebude založeno jen na vědomí, že jsme křesťané, ale také na tom, že se navzájem alespoň trochu známe a že s některými z farníků nás pojí i něco víc. Dav v kostele přestane být anonymním davem, ale radosti ostatních farníků budou i radosti naše. Naopak starosti druhých budou i našimi starostmi v tom smyslu, že se můžeme vzájemně podpořit modlitbou, radou, či jinou praktickou pomocí. …

DUCHOVNÍ ŽIVOT

Společná modlitba, ztišení, adorace před svatostánkem - chvíle, v nichž necháváme promlouvat Boží hlas v našich srdcích. Chceme jít naproti Božímu slovu, abychom z něj dokázali čerpat nejen ve chvílích posvátného ticha, ale i ve dnech rušných, naplněných starostmi a povinnostmi.

Setkávání katechumenů, Setkávání farníků nad Písmem a liturgií, Setkávání ministrantů, Setkávání k modlitbě matek, Farní poutě, Duchovní obnovy

 LITURGIE

Středem života církve je Eucharistie. Skrze ni Kristus v průběhu času zpřítomňuje své tajemství smrti a vzkříšení. V ní je osobně přijímán jako „živý chléb, který sestoupil z nebe“. S Ním, je nám dávána záruka věčného života. Jen s Boží pomocí má veškeré naše konání smysl. Kristus je alfou a omegou všeho, o co se v rámci pastoračního plánu pokoušíme.

Pravidelné bohoslužby v Hostivaři a v Záběhlicích, Bohoslužby v domově důchodců, Adorace Nejsvětější svátosti, modlitba růžence, Křížová cesta, Společná modlitba, Modlitba za farnost

 EVANGELIZACE

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“, řekl Spasitel apoštolům a ti jej poslechli. I my neseme tento závazek a snažíme se jej v rámci farnosti uskutečňovat.

Články v obecním časopise Hlasatel, Setkávání s představiteli obce, zástupci sdružení, organizací a státních institucí působící na území Prahy 15 a 10

 PROJEKT „CENTRUM-HOSTIVAŘ“

Vize a proměny farního areálu je aktivita farnosti, která významně ovlivní život současných i budoucích farníků. Proto je zpracovávána důkladně a v koordinaci s pražským arcibiskupstvím. Cílem je vytvořit místo pro duchovní a fyzické občerstvení, které bude otevřeno každému - věřícím i nevěřícím. Křesťanské hodnoty zde budou předávány formou, vhodnou pro člověka dnešní doby.

Rekonstrukce farní budovy, Rekonstrukce kostela, Obnovení fresek, Rekonstrukce objektů v celém farním areálu 

BRIGÁDNÍ ČINNOST

Chceme přispívat ke zvelebování prostředí farního areálu, včetně kostela samotného. Svou prací chceme chválit Boha - Stvořitele a zároveň vytvářet prostředí, v němž se budou cítit dobře farníci, i ostatní návštěvníci kostela.

Brigády na farní zahradě, Celková péče o zahradu, Pravidelný úklid kostela, Péče o výzdobu kostela, Organizace pořádaných akcí. 

KULTURNÍ ČINNOST

Farnost je otevřena a podporuje všechny kulturní aktivity, které ji obohacují. „Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina,“ stojí v Písmu. I my se k této chvále přidáváme a snažíme se přitom využít veškerých darů, kterými jsou naši farníci obdarováni.

Koncerty, Spolupráce se ZUŠ a dalšími školami, Farní LIST, Internetové stránky www.centrumhostivar.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání ve víře je nezbytnou součástí života křesťana. Studiem se dají odkrývat další a další poklady víry. Program „Vzdělávání“ chce farníkům nejen odpovědi nabízet, ale především je vést po cestě lásky k vědění, která se naplňuje v jednom z darů Ducha Svatého - moudrosti.

Výuka náboženství, Příprava ke svátostem a biřmování, Katecheze dospělých, Tématická kázání ve čtvrtek, Přednášky na různá témata 

VOLNÝ ČAS

Do života křesťana patří i chvíle odpočinku, relaxace, zábavy - to vše přispívá k zdravému prožívání víry. Farní nabídka vychází vstříc všem, kteří chtějí volný čas trávit s přáteli z okruhu farníků a společně prožívat okamžiky, na něž se „za dlouhých zimních večerů“ rádo vzpomíná.

Klub maminek dětmi, Setkání seniorů, Farní káva, Společná výroba adventních věnců, vánočních a velikonočních dekorací a další. 

SPORTOVNÍ ČINNOST

Staří Řekové snili o člověku se sošným a sportem vypracovaným tělem. Sportování v Hostivaři je však především zaměřeno na utužení farního kolektivu a budování smyslu hry v duchu fair-play. Učíme se přijímat porážky a z vítězství se radovat tak, aby se soupeř necítil být potupen.

Farní fotbálek, Cvičení žen

 

Autor: Josef Bernard   |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař