Naše farnost má po našich předcích dar krásného farního areálu. Bývalá hospodářská budova prošla časem různým využitím: od hospodářského stavení, přes opravnu aut či skladiště, skautskou klubovnu a ruiny až do současnosti - tj. nového komunitního centra s názvem Farní dvůr.

Cítíme odpovědnost za svěřené prostory, které jsme zdědili a o které s láskou a úctou pečujeme. Cítíme též odpovědnost za sebe navzájem. Nejsou nám lhostejné těžkosti a starosti druhých. Snažíme se vzájemně povzbuzovat, působit modlitbou, ale i praktickou pomocí v duchu křesťanských hodnot.

Hostivařská farnost byla vždy vedle pastorace (rozdávání radosti z Boha) i v centru aktivit pro aktuální potřeby společnosti. Podporovala rozvoj zemědělství, zřídila školu, starala se o potřebné, podporovala rybářské či včelařské spolky, vydávání knih, skauty a podobně. 

I dnes naše působení zasahuje do různých oblastí jako je podpora rodin, pomoc s dětmi, pomoc v nepříznivé situaci, podpora aktivit seniorů nebo i osob bez přístřeší. Budované komunitní centrum Farní dvůr nám k tomu všemu poskytuje možnost rozvoje. 

Rekonstruovaný objekt  -  komunitní centrum nám dává zároveň prostor pro nové aktivity a nápady, možnost uplatnění dalším farníkům. Děkujeme všem, kdo se podílejí na rozvoji farnosti jak v činnostech, tak i ve vztazích mezi s sebou a s Bohem, kdo nabízejí svou pomoc ostatním

Farnost U kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Praze-Hostivaři získala v roce 2017 podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR. Podpora byla mířena na projekt Rekonstrukce hospodářské budovy ve farním areálu v Praze Hostivaři za účelem vybudování komunitního centra, projekt č. CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_043/0000562. 

Cílem projektu je vybudování kulturně komunitního centra, kde budou probíhat rozličné sociálně aktivizační aktivity zaměřené na sociální začleňování zejména neúplných rodin s dětmi, dětí a mládeže v nepříznivé sociální situaci, seniorů a osob bez přístřeší, či osob ohrožených ztrátou bydlení.  

Činnosti v KC Farní dvůr jsou součástí činnosti farnosti. Jsou zaměřeny především na pastorační komunitní práci, na posílení místní sociální infrastruktury, na podporu potřebným i na pro integraci a prevenci:

   - podpora rodin, dětí a mládeže,
   - zájmové a motivační programy, poradenství, vzdělávání dětí a mládeže,
   - životní hodnoty, kulturní a volnočasové aktivity, prevence předcházení konfliktům.
   - podpora pro seniory (procházky, divadlo, výlety, výstavy, společenské akce, cvičení …),
   - podpora pro lidi ohrožené bezdomovectvím.
  
Přístup k aktivitám KC Farní dvůr je nediskriminační, pozván je každý, kdo má o činnosti KC zájem a bude dodržovat pravidla KC Farní dvůr. Aktivity přitom směřují především k cílovým skupinám: rodiny, děti a mládež v nepříznivé situaci, senioři a osoby bez přístřeší, případně osoby ohrožené těmito riziky.  
 
Aktuální programy od podzimu 2019:
     -    setkání, vzájemná komunikace a vzdělávání seniorů u farní kávy
     -    cvičení seniorů
     -    setkávání maminek s dětmi
     -    dětský klub – farní školička
     -    společenství Mariina legie
     -    setkávání nad Písmem
     -    schůzky mládeže
     -    schůzky kluků a holek – ministranti
     -    schola – zpívání
     -    tvořivá dílna
     -    výuka dětí v několika skupinkách
     -    animátorská setkání seniorů
     -    schůzky s lidmi bez domova
     -    animátorská a koordinační setkání
 
V KC dále probíhají i nepravidelné akce, typu přednášky, filmy, tvořivé a pohybové aktivity, výlety, příprava adventních a vánočních ozdob, konzultace, animátorské a koordinační setkání, a řada dalších činností …
Programy se budou dále rozvíjet podle potřeb a podle možností KC Farní dvůr.
 
Akce a kontakty jsou uváděny v kalendáři na www.centrumhostivar.cz.


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař