Mariáni dnes.

Řád kněží mariánů byl založen roku 1670 v Polsku sv. Stanislavem Papczynskim, který byl původně členem řádu piaristů. Byl to talentovaný pedagog a vychovatel mládeže, vynikající kazatel, moudrý duchovní vůdce a také spisovatel. V roce 1673 zakládá první mariánský klášter.

16.záři 2007 byl blahořečen.
5. června 2016 byl při slavnostní bohoslužbě na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu svatořečen papežem Františkem.

Otec zakladatel určil kněžím mariánům tři hlavní cíle:
Šíření úcty k Neposkvrněnému početí Panny Marie a následování jejích ctností
Pomoc duším v očistci, zvláště duším padlých ve válce a obětí živelných pohrom
Pomoc správcům farností a apoštolská činnost

 
Celkem kolem 500 členů našeho řádu pracuje na mnohých místech v různých zemích světa: v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Bělorusku, Ukrajině, Kazachstáně, Anglii, Portugalsku, Německu,Austrálii, Argentině, Brazílii,U.S.A, Filipínách a také v Africe.
V česko-slovenském vikariátu působí celkem 8 řeholníků (3 Praha, 2 Hrádek u Vlašimi, 3 Brumov-Bylnice).
 
Poslání 
provádět pastoraci farnostíšířit úctu k Panně Marii
rozvíjet apoštolát Božího Milosrdenstvípomáhat duším trpícím v očistci
vydávat katolické knihy a časopisyrozvíjet apoštolát střízlivosti 
sloužit věřícím v Mariánských svatyníchvědecká a spisovatelská činnost
misie doma i v zahraničí; vychová mládeže a vedení škol

 

Neposkvrněné početí Panny Marie, kéž nám je spasením a ochranou!
 
Prosbu uvedenou v nadpisu sv. otec Stanislav Papczynski, který založil v roce 1670 Kongregaci kněží mariánů Neposkvrněného početí Panny Marie, používal velmi často. Tato prosba přetrvala v naší kongregaci dodnes, často se používá na zakončení společných modliteb i při jiných příležitostech. V jakém smyslu může být tajemství Neposkvrněného početí Panny Marie v našem každodenním duchovním boji spasením, posilou a ochranou? V Neposkvrněném početí Panny Marie trojjediný Bůh úžasným způsobem odhaluje svou lásku k člověku. Všemohoucí, který smrtí a vzkříšením Ježíše Krista dal největší důkaz své lásky ke každému z nás i ke všemu stvoření, musel nejprve připravit matku pro Spasitele. Vzhledem ke svému budoucímu mateřství Maria byla od svého početí uchráněna jakékoli poskvrny dědičného hříchu a od počátku své existence naplněna Duchem svatým. Díky smrti a zmrtvýchvstání Krista jsme zbaveni otroctví hříchu a Maria byla od každého hříchu uchráněna. Ona je od samého počátku zvláštním způsobem dcerou Boha Otce. Matka Božího Syna a Nevěsta Ducha svatého byla od hříchu uchráněna zvláštní milostí a odpověděla na to dokonalým způsobem. Je novým stvořením vykoupeným krví Spasitele. Ona je předzvěstí konečného sjednocení člověka s Bohem. Je příslibem našeho panování s Kristem v nebi.
Když anděl Gabriel přišel Marii zvěstovat Boží vůli, potvrdil její úplné sjednocení s Trojicí. Řekl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží.“ (Lk 1, 35) Maria naslouchá Božímu slovu, neustále žije podle plánu a povolání, které Bůh připravil už před věky, ještě před stvořením světa. Maria počne a porodí Ježíše, stará se o něho, slouží mu jako matka a současně učednice – až pod kříž. Tam – pod křížem – přijímá všechny lidi jako svoje děti a už se o ně nepřestane starat až do konce světa. Maria – osvobozená od jakéhokoli hříchu, od svého početí naplněná Duchem svatým, přináší Ducha všude tam, kde je. Při Mariině pozdravu se Jan radostně pohnul v lůně své matky a Alžběta byla naplněna Duchem svatým. Maria je uprostřed učedníků, když v den letnic na ně sestoupí Duch svatý. Ona přichází s Duchem svatým ke všem, kteří se k ní utíkají, kteří ji následují. Mimořádné spojení Marie s Bohem, stvoření se Stvořitelem, člověka se svým Spasitelem, nejenže nebylo nikdy přerušeno, ale skrze Nanebevzetí pokračuje navždy. Ona je novým člověkem, dokonale osvobozeným z otroctví hříchu a zcela oddaným Bohu. Ona je věčným nepřítelem satana a naší mocnou přímluvkyní. Tam, kde je Maria, tam je Bůh. Tam, kam přijde Ona bez poskvrny hříchu, dokonale sjednocená s Bohem, tam satan ztrácí svou moc. Jak tvrdí exorcisté, satan nenávidí Mariino jméno a když ji žádáme o přímluvu, začíná satanova porážka. Ona neodpovídá jen na naše prosby, ale tak jako v Káni řekne Synovi o našich těžkostech a problémech, kterých si my ještě ani nejsme vědomi. V Marii satan neměl nikdy nic svého. Tam, kde se Ona objeví, musí satan jít pryč. Maria, ve všem Bohu poslušná, vyhání satana, který Bohu poslušnost odepřel.
V našem každodenním duchovním boji žádáme o přímluvu Tu, která v Boží moci vítězí nad satanem a jako nejlepší matka nás svěřuje Všemohoucímu. V odpověď na „katechezi“ satana, Ona, od svého početí sjednocená s Trojicí, nám ohlašuje dobrou zprávu o Bohu, který je láska. Satan nás klame, namlouvá nám, že se Pán Bůh o nás nestará, že se nezajímá o náš život, že, když Boha opustíme, sami se staneme bohy. Neposkvrněná Maria nás přesvědčuje, že náš život má počátek i zakončení v Bohu. Ona nám ukazuje milosrdného Boha, který nás miloval už před věky, povolal nás k životu a vyvolil si nás, „abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce“ (Ef 1, 4). On se neunaví odpouštěním, ale stále nás chce naplňovat svou milostí a láskou.
Ďábel nás pokouší tím, že nám namlouvá, že naše hříchy nemohou být odpuštěny, že nemůžeme být spaseni, že naše situace je beznadějná, zoufalá. Marie ukazuje na Ježíše, který zemřel a vstal z mrtvých kvůli nám, pro naše ospravedlnění, spasení a který opakuje: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerstvím.“ (Mt 11, 28) Ve svátosti křtu a svátosti smíření nás Bůh umývá Kristovou krví a obnovuje. Při mši sv. nám zvěstuje Boží slovo a sytí nás Tělem a Krví Krista, to znamená dává nám pokrm pro věčný život.
Ďábel neustále číhá u našich dveří a chce nenápadně ovládnout náš život. Když ho ze svého srdce vyženu, prosí jiné zlé duchy, aby přišli a usadili se v něm. Maria do našeho života přináší Ducha svatého, Ducha moudrosti, rozumu, rady, síly, umění, zbožnosti a bázně Boží. Ona, Nevěsta Ducha svatého, prosí Syna, aby nám Ho poslal v hojnosti. Protože v srdci plném Ducha svatého není místo pro duchy jiné.
V každodenním duchovním boji je zapotřebí kontemplovat Neposkvrněné početí Marie a napodobovat celý její život všemi možnými způsoby. Ona nás vyzývá, abychom si neustále vyprošovali milosti Boha Otce, Syna i Ducha svatého, abychom se s Ním spojili, v Něm zůstávali, abychom Ho oslavovali myšlením, slovy i skutky. Podle příkladu Marie máme stále chválit Boha za veliké věci, které nám stále činí, máme žít podle přikázání lásky, poslouchat Boží slovo, zůstávat ve společenství církve. Neposkvrněná nás vede ke svátostem, abychom se skrze ně naplňovali Boží milostí, abychom se zbavovali hříchů a nehřešili. Nakonec Maria ukazuje, že sjednocení s Bohem znamená též Boha najít a sloužit Mu v našich bratřích.
Kdykoli žádáme o přímluvu Neposkvrněnou Marii, ona nás předá Božímu milosrdenství, přináší nám Ducha svatého a ukazuje na Ježíše opakujíc: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,5) Přivádí nás do prostoru Boží milosti, která je vždy větší než můj hřích a satanův klam. Ona nás vždy vede k Bohu, zdroji veškerého života a tím, že Jemu svěříme celý náš život, budeme Ho moci uctívat společně s Marií a svatými již nyní i na věčnosti. Maria, neposkvrněně počatá a „celá svatá“, ukazuje, že jen tehdy, budeme-li neustále spojeni s Bohem a naplněni Jeho milostí, budeme moci odolat jakémukoli působení zlého ducha a splnit to, čím nás Bůh pověřil. Abychom byli svatí, jako je svatý Bůh. Aby se na nás splnilo slovo sv. Pavla:
„Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož mají původ všechny rody na nebi i na zemi, (a prosím ho): ať vám ze své bohaté Božské slávy dá to, že ve vás mocně zesílí skrze jeho Ducha vnitřní člověk, aby Kristus vírou přebýval ve vašem srdci, abyste zakořeněni a upevněni v lásce byli schopni pochopit – jako všichni křesťané – celou tu šířku a délku, výšku a hloubku, poznat Kristovu lásku přesahující všechno poznání a dosáhnout plné míry Božích darů.“ (Ef 3, 14 – 19)
Neposkvrněné početí Panny Marie, kéž nám je spasením a ochranou!
 
P. Pawel Naumowicz MIC (převzato z časopisu „Z Niepokalaną“)
 

Ochrana proti spamu

Zadejte text z obrázku:

Jméno
Příjmení*
E-mail*
Telefon
Text vzkazu

Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař