Základní modlitby

 

Znamení kříže

Otče náš

Apoštolské vyznání víry

Sláva Otci

Zdrávas Maria

Anděl Páně

Zdrávas Královno

Pod ochranu tvou

Růženec

Anděle Boží

Svatý Michaeli

Desatero Božích přikázání

Magnificat

 

 

Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

 

Modlitba Páně

Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé.
buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.
Amen.

Pater noster, qui es in caelis,
sanctificetur nomen tuum.
Adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem:
sed libera nos a malo.
Amen.

 

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.
Amen.

 

Sláva Otci

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků. Amen.

 

Pozdravení mariánské

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou,
požehnaná ty mezi ženami
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
Amen.

Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.

 

Anděl Páně

Anděl Páně zvěstoval Panně Marii
a ona počala z Ducha Svatého.

Zdrávas, Maria ...

Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.

Zdrávas, Maria ...

A Slovo se stalo tělem
a přebývalo mezi námi.

Zdrávas, Maria ...

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.

Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství
o vtělení Krista, tvého Syna;
vlej nám, prosíme, do duše svou milost,
ať nás jeho umučení a kříž
přivede k slávě vzkříšení.
Skrze Krista, našeho Pána.

 

Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit de Spiritu Sancto.

Ave, Maria ...

Ecce Ancilla Domini,
fiat mihi mihi secundum verbum tuum.

Ave, Maria ...

Et Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.

Ave, Maria ...

Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus:
Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris infunde:
ut qui Angelo nuntiante Christi Filii tui Incarnationem cognovimus,
per Passionem eius et Crucem ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.

 

Zdrávas Královno

Zdrávas Královno, Matko milosrdenství,
živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva!
K tobě voláme, vyhnaní synové Evy,
k tobě vzdycháme,
lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí.
A proto, orodovnice naše,
obrať k nám své milosrdné oči
a Ježíše, požehnaný plod života svého,
nám po tomto putování ukaž,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno, Maria!

 

Pod ochranu tvou

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.

 

Modlitba růžence

Věřím v Boha

Otče náš

Zdrávas Maria (3x, po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:)
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.

Sláva Otci

 

Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Otče náš,
deseti Zdrávas Maria a chvalozpěvu Sláva Otci.
Po jménu "Ježíš" ve Zdrávas Maria se přidávají růžencová tajemství:

 

I. Radostná tajemství

1. kterého jsi z Ducha Svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla

 

II. Tajemství světla

1. který byl pokřtěn v Jordánu
2. který zjevil v Káně svou božskou moc
3. který hlásal Boží království a vyzýval k pokání
4. který na Hoře proměnění zjevil svou slávu
5. který ustanovil eucharistii

 

III. Bolestná tajemství

1. který se pro nás krví potil
2. který byl pro nás bičován
3. který byl pro nás trním korunován
4. který pro nás nesl těžký kříž
5. který byl pro nás ukřižován

 

IV. Slavná tajemství

1. který z mrtvých vstal
2. který na nebe vstoupil
3. který Ducha Svatého seslal
4. který tě, Panno, do nebe vzal
5. který tě v nebi korunoval

 

Zdrávas Královno

 

Anděle Boží

Anděle Boží, strážce můj,
rač vždycky být ochránce můj:
mě vždycky veď a napravuj,
ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
Ctnostem svatým mě vyučuj,
ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj.
Tělo, svět, ďábla přemáhám,
na tvá vnuknutí pozor dávám.
A tak s tebou ve spojení
ať vytrvám do skonání,
po smrti pak v nebi věčně
chválím Boha ustavičně.
Amen.

 

Svatý Michaeli

Svatý Michaeli, archanděli,
braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým.
Kníže nebeského vojska,
svrhni božskou mocí do pekelné propasti
Satana a zlé duchy,
kteří usilují o zkázu duší.
Amen.

 

Desatero Božích přikázání

1. V jednoho Boha věřiti budeš.
2. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
3. Pomni, abys den sváteční světil.
4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře ti bylo na zemi.
5. Nezabiješ.
6. Nesesmilníš.
7. Nepokradeš.
8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému.
9. Nepožádáš manželky bližního svého.
10. Aniž požádáš statku jeho.

 

Magnificat

Velebí – má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, – neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit – všechna pokolení,
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. – Jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí.
Mocně zasáhl svým ramenem, – rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu – a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou.
Ujal se svého služebníka Izraele, – pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům, – Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

 

 

 


Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

Římskokatolická farnost u kostela Stětí sv. Jana Křtitele Praha - Hostivař